«تحلیل رقومی‌سازی داده‌های معماری مسجدهای تاریخی ایران با استفاده از نرم افزارهای SPSS و ArcGIS: درآمدی بر پژوهش‌های گونه‌شناختی معماری مسجدهای ایران»

محمدمهدی طاهری
استاد راهنما: دکتر حامد مظاهریان
استاد مشاور: دکتر سعید خاقانی

زمان:‌ یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷‌؛ ساعت ۱۰:۰۰

مکان: پردیس هنرهای زیبا، دانشکدۀ معماری، ساختمان تحصیلات تکمیلی

پردیس هنرهای زیبا

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام