در ادامه سلسه نشست های علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی (عصر پنجشنبه ها)، در ششمین سال متوالی، صد و دومین نشست به موضوع « پارادایم ژینایی اکوسیستم رود دره ای شهر تهران » اختصاص یافته است.

سخنرانان این نشست خانم دکتر آیدا اسماعیل زاده و آقای دکتر سید اویس ترابی خواهند بود. 

زمان: پنجشنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۷، ۱۵ الی ۱۸

مکان: کارگر شمالی، کوچه چهارم، پلاک چهارده، واحد یک، مهندسین مشاور هرم پی.

اندیشکده هرم پی

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام