• نمایشگاه مسابقه ملى عکس «دید معمار»
  • سلسله جلسات دورهمى کروکى و آشنایی با معمارى دانشگاه

استاد راهنما: آقاى رضا تیله کوهى

  • نشست صمیمانه ى «آشنایی با گرایش هاى تحصیلات تکمیلى رشته مهندسى معمارى»

سخنران: مهندس امین مقصودى
کارشناسى ارشد معمارى منظر دانشگاه تهران ، استاد دانشگاه

  • نمایشگاه مسابقه ملى عکس «دید معمار»

افتتاحیه: سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۶
زمان: ۴ تا ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مکان: سرسراى گروه مهندسى معمارى

  • سلسله جلسات دورهمى کروکى و آشنایی با معمارى دانشگاه

زمان: سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷؛ ۱۸ الی ۲۰

مکان: مسجد شهدا ( جندى شاپور)

  • نشست صمیمانه ى «آشنایی با گرایش هاى تحصیلات تکمیلى رشته مهندسى معمارى»

زمان: چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷؛ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰
مکان: آتلیه شماره ۴ گروه مهندسى معمارى

انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری مدیریت امور فرهنگى دانشگاه شهید چمران اهواز

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام