دومین سمپوزیم معماری پویا

هزینه شرکت در کارگاه

برای عموم : ۵٠٠ هزار تومان
برای دانشجویان : ۴٢٠ هزار تومان
گروهی ٣ نفر و بیشتر : ۴٠٠ هزار تومان

تخفیف ثبت نام از تاریخ ١۴ الی ٢٠ فروردین ٩٧

برای عموم : ۴٠٠ هزار تومان
برای دانشجویان (با ارائه تصویر کارت دانشجویی و دریافت کد تخفیف ٢٠%) :٣٣۶ هزار تومان

لازم بذکر است از تاریخ ١۴ الی ٢٠ فروردین ثبت نام گروهی شامل تخفیف نمیشود

  • با اعطای گواهی معتبر شرکت در دوره

هداف پیش رو

در این کارگاه ٣ روزه یک سازه پنتوگراف (قیچی سان باز و بسته شونده) را از مرحله تئوری، طراحی و مدل سازی پارامتریک شروع کرده و با آنالیز های مربوطه به ساخت نمونه یک به یک آن خواهیم رسید.

آنچه در این دوره خواهید آموخت

 از صفر تا صد طراحی یک سازه پنتوگرافیک از قبیل:

طرح یک پروژه

آموزش تئوری سازه

(Rhino + Grasshopper) مدل سازی پارامتریک و سه بعدی

(Karamba) آنالیز سازه ای

ساخت ماکت کوچک مقیاس

ساخت مدل یک به یک

مدرسین دوره

 دکتر مازیار آصفی (دکتری تکنولوژی معماری از دانشگاه لیورپول انگلستان، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز و استاد مدعو دانشگاه رایرسون کانادا) و آکادمی آرتک

مخاطبان طرح

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻌﻤﺎری و ﻋﻤﺮان

شرکت های مشاور در زمینه سازه های تغییر فرم پذیر

ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﺮﯾﻊ

ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﭘﻞ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری

ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎ، ﭘﻞ ﻫﺎ، ﺑﺮج ﻫﺎ، و دﮐﻞ ﻫﺎی ﺑﺎز و ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪه

ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ

برای ثبت‌نام به وب‌سایت iartech.org

زمان: ۵ الی ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

مکان: تهران، پژوهشگاه نیرو

کارگاه طراحی تا ساخت یک پروژه پنتوگرافیک با همکاری آکادمیک بین‌المللی فناورری در هنر و معماری 

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام