سلسله جلسات کروکى و آشنایی با معمارى دانشگاه

دومین دورهمى

استاد راهنما:
آقاى رضا تیله کوهى

حضور تمامى دانشجویان محترم معمارى و علاقه مندان گرامى آزاد و رایگان مى باشد.

براى کسب اطلاعات بیشتر شما عزیزان مى توانید از راه هاى زیر اقدام فرمایید:
t/me.oooREZAooo
۰۹۱۶۰۴۰۱۳۰۳

زمان: یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۷؛ ساعت ۱۷ الی ۲۰
مکان: سرای نارنجستان

انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری مدیریت امور فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام