این کتاب به فوریت جای خود را به عنوان یک سند مرجع در بین معماران، برنامه ریزان و دیگرانی که در این اندیشه بودند که یک شهر در چه سیمائی باید متجلی گردد، باز کرد. نکات طرح شده در این کتاب در ورای قلمرو حرفه ای گسترده شده است. بعضی ممکن است آن را به عنوان یک هدیه مهم به هنر و تاریخ معماری، تلقی کنند، زیرا برای اولین بار، منظر شهری این حقیقت را آشکار می کند که بعضی اثرات بصری مشخص در بین دسته ای از ساختمانها بر پایه کاملا تعریف شده، اصول زیبائی شناختی اگر چه غالبا خود انگیخته، پی ریزی شده اند.
بعضی دیگر ممکن است این طور فکر کنند که این کتاب نکاتی را به آنها می آموزد که در این کتاب دیگری نیامده است و آن این که چه چیزی موجب می شود تا یک شهر را کاری معمارانه تلقی کنیم. و گروه سومی ممکن است این کتاب را بخاطر نقشه های فوق العاده استادانه ای که آقای کالن از مناظر شهری تهیه کرده، مطالعه کنند، مهارتی که وی در آن به عنوان یک استاد مورد ستایش قرار گرفته. جذابیت این کتاب برای هرکس که به نوعی احساس بصری داشته باشد، پایانی ندارد. 

موضوعات : شهرسازی
نویسندگان : دکتر منوچهر طبیبیان ؛ منوچهر طبیبیان 
مترجم : گوردون کالن
شابک: ۹۷۸-۹۶۴۰۳۴۰۳۹۴
ناشر: دانشگاه تهران
تعداد صفحات: ۲۱۲
نوبت چاپ: ۶
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴
قیمت : ۱۰۰/۰۰۰ ریال

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام