آنچه می‌خوانید:

مفهوم و ویژگی‌های شهر هوشمند

احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهرام پارسا پشاه آبادی

 

بازخوانی باغ سعادت‌آباد قزوین؛ بر‌اساس اشعار عبدی‌بیگ‌شیرازی و انطباق با اسناد تاریخی دیگر

سمانه یاراحمدی؛ مجتبی انصاری؛ محمدجواد مهدوی نژاد     

 

همزیستی درون و برون معماری در اَرسن نقش جهان

قربان محبوبی؛ سید مصطفی مختاباد؛ ایرج اعتصام؛ مصطفی عطارعباسی                          

 

تحلیل رویداد پسامدرنیسم، در هنرهای تجسمی از نگاه داگلاس کریمپ

سمیه صفاری احمد اباد؛ سارا صفاری؛ سید مصطفی زراوندیان

 

بازشناسی و تدقیق علت وجودی و نقش کارکردی شناشیر در بافت تاریخی بوشهر

حمیدرضا بحرانی؛ آزاده سپهری اهرمی

 

مَتاعِ پرسپکتیو: زمینه اقتصادی پیدایش پرسپکتیو خطی در نقاشی متأخر صفوی

عبدالله آقائی؛ مهدی قادرنژاد

 

مشاهده مقالات

دوره ۱۵، شماره ۵۸، فروردین ۱۳۹۷

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام