اولین کارگاه «فرمیابی اقلیمی» Grasshopper + Honeybee + Ladybug
برنامه آموزشی کارگاه فرم یابی اقلیمی:
–  مبانی فرم یابی اقلیمی
–   مدیریت داده و اصول طراحی پارامتریک در grasshopper
–  طراحی پوسته های پاسخگو به کمک grasshopper
–   تحلیل داده های آب و هوایی  و آنالیز سایت به وسیله ladybug
–   شناخت هندسه خورشیدی و محاسبه نقاب سایه مطلوب به منظور طراحی سایه بان بهینه 
–  محاسبه میزان دریافت تابش سطوح و تعیین تناسبات بهینه در ladybug
–  تعیین راهکارهای غیرفعال اقلیمی به کمک نمودار سایکرومتریک 
–   مبانی آسایش حرارتی و محاسبه شاخص هایUTCI و  PMV و Adaptive 
–  مبانی انتقال حرارت در ساختمان و آشنایی با اصول محاسباتی Energyplus 
–   مبانی روشنایی و آشنایی با اصول محاسباتی Radiance  و daysim
–   نحوه متریال‌دهی و تعریف برنامه زمانی در دو قالب حرارتی و روشنایی به کمک Honeybee
–   نحوه مدلینگ و تولید فایل Rad برایRadiance  و daysim 
–   نحوه زون بندی و تولید فایل idf برای Energyplus 
–  استفاده از آنالیزهای حرارتی و روشنایی در روند طراحی و نمایش گرافیکی آنها
–  آشنایی با بخش Airflownetwork انرژی پلاس
–  بهینه سازی و آشنایی با الگوریتم های تکاملی تک هدفه و چندهدفه
–   به کارگیری مطالب عنوان شده در قالب یک پروژه نهایی

مدت: ۳۰ ساعت
کد ۱ : پنجشنبه ۲۴ اسفندماه
کد ۲ : جمعه ۲۵ اسفندماه
زمان: ساعت ۹ الی ۱۳

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام