محورهای همایش:

محورهای همایش در حوزه معماری و شهرسازی
اصول و مبانی معماری دوره قاجار
انواع و گونه‌های بنا در دوره قاجار
تزئینات معماری در دوره قاجار
معماران دوره قاجار
تأثیرپذیری معماری سنتی از تجدد در دوره قاجار
بانیان و حامیان معماری در دوره قاجار
مصالح و فنون معماری در دوره قاجار
فضاهای شهری دوره قاجار
ساختار شهرها در دوره قاجار
عناصر شهری دوره قاجار
شهرسازی در دوره قاجار
باغ‌سازی و باغ‌آرایی در دوره قاجار

محورهای همایش در حوزه مبانی حکمی-نظری
تبار شناسی نظری و مفهومی هنر دوره قاجار
سنت و ابداع در هنر دوره قاجار
تبیین مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی در هنر دوره قاجار
تبیین موازین نظری و مصادیق عینیِ اعتلاء و انحطاط در هنر دوره قاجار
بررسی فراز و فرود ِ اصول و مضامینِ حکمی و معنوی در هنر دوره قاجار
تبیین تأثیراتِ مکاتب حکمی و عرفانیِ دوره قاجار بر هنر قاجار
بررسی جایگاه و نقش اصناف و فتوت‌نامه‌های دوره قاجار بر هنر قاجار

محورهای همایش در حوزه نقاشی و مجسمه سازی
محورهای همایش در حوزه کتابت و کتاب‌آرایی
محورهای همایش در حوزه نمایش‌های سنتی و آیینی
محورهای همایش در حوزه موسیقی کلاسیک(درباری) و مردمی
محورهای همایش در حوزه هنرهای صناعی
محورهای همایش در حوزه سینما، فیلم و عکاسی
محورهای همایش در سایر حوزه‌ها

تاریخ های مهم:
دریافت چکیده مقاله:
 ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ الی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
دریافت اصل مقاله: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
داوری مقالات و اعلام نتایج: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
دریافت تصاویر آثار سنتی و تجسمی: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
داوری آثار سنتی و تجسمی و اعلام نتایج: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
دریافت اصل آثار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
انتخاب آثار برتر: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
برگزاری همایش: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
برگزاری نمایشگاه آثار هنری دوره معاصر: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ الی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
برگزاری نمایشگاه آثار هنر ایران در دوره قاجار در کاخ گلستان: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ الی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دبیرخانه: خیابان آزادی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پژوهشکده هنرهای سنتی

پژوهشکده هنرهای سنتی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

www.qajarart.richt.ir

منبع: www.MemarNews.com

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام