گفتنی است این نشست با حضور دکتر سعدالله نصیری قیداری، (دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو- ایران)، دکتر حسینعلی قبادی، (رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، دکتر سید احمد محیط طباطبایی، (رئیس ایکوم ایران)، دکتر حمید تنکابنی، (رئیس مرکز اسناد فرهنگی آسیا) و دکتر محمدسالار کسرایی، (معاون فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، برگزار می شود.

همچنین شایان ذکر است در این گردهمایی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برپا می شود، دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران، سخنرانی می کند.

دبیر علمی: دکتر محمد نجاری

سخنرانان:

دکتر تورکای شفق

دکتر علی‌اصغر شعردوست

دکتر محمد عراف

دکتر کتایون مزداپور

دکتر عبدالمهدی مستکین

به همراه نقل مرشد میرزاعلی

و ضرب مرشد ناری

و موسیقی محلی کردی و گیلکی

زمان: یکشنبه ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳

مکان: یزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیٔینه ‌وند، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمت

پژوهشگاه میراث فرهنگی و کمیته ملی موزه های ایران

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام