کارگاه یک روزه ساخت پل
استاد راهنما: جناب آقای دکتر افغانی

زمان: یکشنبه، ۱۳، اسفندماه ۱۳۹۶
مکان: سالن دلبری

قالب کارگاه: یک گروه سه نفره (جمعا هجده نفر)

دانشگاه شهید بهشتی

 

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام