از سلسله نشست‌های حقله مطالعات شهر و شهرسازی 
جلسه اول: هنر و شهر


زمان: پنجشنبه ۳ اسفندماه ۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری: ۱۷ الی ۱۹
مکان: بزرگراه کردستان شمال، خروجی جهان‌آرا اسدآبادی، خیابان جهان‌آرا، پارک پانزدهم، پلاک۱۰، سرای محله قزل قلعه، داخل پارک قزل قلعه


حقله مطالعات شهر و شهرسازی 
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام