سلسله‌نشست‌های تجارب مطالعات معماری و شهرسازی ایران
نشست «باور به نحوستِ تربیع در آثارمعماری»

سخنران:
استاد عمادالدین شیخ الحکمایی؛ کارشناس ادبیات فارسی و کارشناس ارشد خطوط، کتیبه ها و اسناد دوره اسلامی

ایشان مسئول کتابخانه و بخش کتیبه‌ها و اسناد مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی همایش آیین‌های ایرانی، نیایش و آب دانشگاه تهران، عضو هیئت تحریریه مجله گلستان هنر فرهنگستان هنر، عضو کمیته پژوهش فرهنگستان هنر، مدیر انتشارات کازرونیه، عضو کمیته کارشناسی خرید کتب خطی کتابخانه ملی ایران است و در حال حاضر در موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران مشغول به کار هستند.

ایشان سوابق تدریس در دانشگاه‌های فیلیپس آلمان و سوربن فرانسه در زمینه‌های خط و کتیبه‌شناسی دارند. مقالهٔ ایشان، «نحوست تربیع و تجلی این باور در اسناد دوره اسلامی ایران»، مرتبط به این نشست است. در این مقاله به بررسی یکی از آداب کتابت در اسناد دوره اسلامی ایران پرداخته شده است: جدا کردن بخش کوچکی از گوشه ی سمت راست پایین اسناد و یا ایجاد انحراف در اضلاع چهار گوش سند به منظور باطل کردن شکل مربع و دفع نحوست تربیع مربع نجومی سنتی کهن در اسناد دوره اسلامی.

زمان: چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، آتلیه ۳ ساختمان تحصیلات تکمیلی


گروه مطالعات معماری ایران با همکاری انجمن علمی مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام