فصلنامه همشهری معماری
فصلنامه معماری و شهرسازی
شماره ۳۶، پاییز۹۶
تعداد صفحات: ۱۸۴صفحه
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

رویداد
به بهانه‌ی ثبت یـزد
ساخت تاریخ جدید

باشــگاه
شکل دیگری از زیستن
تعادل را بر هم نزنیم

 

یک معمار/ علی‌اکبر صارمی؛ گذر، درنگ و اکنون
پنج یادبود به احترام علی‌اکبر صارمی
تماشاگر گذشته‌ی زیبا
و سـازنده‌ی امروز مـدرن
زندگی در زمانه‌ی استبدادِ سـاختمان‌سـازی
پای در زمینِ سـنّت
و سـر بر آسـمان مدرنیته
میدانى باز در روزگار ما
که آخر کِی شود این ناتوان بِه
خطابه‌ای فروتنانه میان دو فصلِ تاریخ
در غیابِ ناظر؛ به خواستِ کارفرما

موج‌نو/ آموزش از طریق ساخت
رویداد شـهری شـماره‌ی ۵
هدراکریت
دلتا زد
اینفیلولیون

اندیشه/ معماری و سیاست
یادداشت مترجمان
چراغ راه؛ معماری و تعهد اجتماعی
سـیاسـت و مـعماری
مشکلات تئوریزه‌کردن
«امر سیاسی» در گفتمان معماری
معماری یا انقلاب
طراحان را کارگر بدانیم
مناظره‌ای درباره‌ی
رابطه‌ی سیاست با معماری

صاحب امتیاز: شرکت همشهری
سردبیر: م. محمد یاراحمدی
دبیر تحریریه: بهار علیزاده
دبیر اجرایی: حسین‌ذبیح‌اله زاده
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام