نشست تخصصی نقدی بر تجارب آمایش سرزمین در مقایس استانی با تاکید بر روش شناسی و نتایج مطالعاتی

استان‌های مورد بررسی: البرز و خراسان شمالی

ارائه کنندگان: 
دکتر غلامرضا کاظمیان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی | آمایش خراسان شمالی
دکتر خدر فرجی‌زاد؛ شرکت مهندسین مشاور شرق آینده | آمایش البرز

نقد کنندگان:
دکتر عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مظفر صرافی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

زمان‌برگزاری: چهارشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۹۶ 
ساعت‌برگزاری: ۱۰ الی ۱۲:۳۰
مکان‌برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی


انجمن علمی دانشجویی برنامه‌ریزی آمایش‌سرزمین دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علی دانشجویی شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام