موضوع: تهران: سیاستگذاری بازتولید بحران
سخنرانان: پرویز صداقت: تهران، مسئله اقتصاد سیاسی است
عباس کاظمی: سیاست فضای عمومی: نقد تجاری شدن فضاهای عمومی شهر تهران
حسین راغفر: تهران و سائوپائولو یا شهری عادلانه 

زمان: پنجشنبه ۲ شهریور ماه ساعات۱۷
شماره تماس: ۸۸۸۳۷۶۴۷

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام