مشهد ورودی حرم ۱۹۷۷

باربر بازار تهران ۱۹۷۷

باربر بازار تهران ۱۹۷۷

فروشنده‌ی ترکمن بازار تهران ۱۹۷۷

دستفروش بازار ۱۹۷۷

واکسی ۱۹۷۷

بر فراز تهران ۱۹۷۷

خیابان ۱۵ خرداد ۱۹۷۷

خیابان ۱۵ خرداد ۱۹۷۷

خیابان تخت‌جمشید ۱۹۷۷

خیابان بهارستان روبروی مجلس ۱۹۷۷

خیابان حافظ ۱۹۷۷

شمال شهر تهران ۱۹۷۷

مدرسه سپه‌سالار

کارخانه‌ها و انبارهای حومه تهران ۱۹۷۷

منظره‌ای از شمال شهر تهران ۱۹۷۷

شمال شهر تهران ۱۹۷۷

میدان آزادی ۱۹۷۷

مشهد ورودی حرم ۱۹۷۷

محدوده‌ی پارک ملت و جام‌جم ۱۹۷۷

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام