در سال ۱۹۸۵، پل فولروس، مهندس معمار، از سوی مدیر سازمان خدمات کنترل بهداشت ابورجینال به این چالش فراخوانده شد تا «مانع بیمار شدن انسان‌ها» در جامعه فقیر کوچکی در جنوب استرالیا شود. شرح ماموریت: ورای دارو فکر کنید و محیط محلی را تعمیر کنید. در این گفتگوی سرزنده و تأثیرگذار، فولروس پروژه‌هایی را شرح می‌دهد که از سوی «Health Habitat» اجراشده است، سازمانی که از طریق تعمیرات و  طراحی کاربردی در استرالیا و خارج از آن برای کمک به کاهش فقر فعالیت می‌کند.

منبع: TedTalk

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام