سخنرانان:
– مهدی خاک زند؛ دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
موضوع سخن: بررسی جایگاه تئوری های معماری منظر جهان در پروژه های حرفه ای ایران

– مریم دبیری؛ پژوهشگر دکتری معماری
موضوع سخن: شهرسازی منظرگرا؛ خاستگاه و گذرگاه های آن: از درمانی برای سایت های صنعتی متروک تا محملی برای برنامه ریزی

میز گرد با حضور:
– محمدرضا مثنوی؛ دکتری معماری، دانشگاه تهران
– ناصر براتی؛ دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی
– سید امیر منصوری؛ دکتری مطالعات شهری با گرایش منظر، دانشگاه تهران

زمان: شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۷ الی ۱۹
مکان: پژوهشکده نظر، خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره ۲۳

پژوهشکده نظر

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام