موضوع:  هنر اسلامی در خاورمیانه معاصر
سخنرانان: محمدرضا مریدی، عبدالمجید البرز


زمان: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۵ تا ۱۷
مکان: پژوهشکده هنر، پردیس باغ ملی دانشگاه هنر، خیابان سرهنگ سخایی


دانشگاه هنر

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام