به ادعای «الیسون کیلینگ»، اگر بخواهید گورستان شخصی خود را در بریتانیا بنا کنید، به شکلی می‌توانید این کار را بکنید. او درباره جای که می‌میریم و دفن می‌شویم بسیار فکرمی‌کند — و در این سخنرانی، به‌عنوان معمار و یکی از همیاران TED، دیدگاهی اقتصادی و اجتماعی عبرت‌انگیزی در مورد ساختار فراموش‌شده شهرهای کوچک و بزرگمان ارائه می‌دهد: گورستان. وی با خطاب دادن قوانین بریتانیا بالأخص، قوانین جالب، برخی اوقات خنده‌دار و اغلب ضدونقیضی درباره این‌که در چه مکانی دفن خواهید شد را آشکار می‌سازد.


منبع:Ted

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام