دیگر طرح‌های مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری زما

مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری زمامسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری زمامسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری زمامسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری زمامسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری زمامسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری زمامسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری زمامسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری زمامسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری زمامسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری زما

معمار: رضا مفاخر


معماری در مسیر باد، معماری لته های پنجره هاست. مجراهایی که کیفیت نسیم اقیانوسی را در کنار منظر وسیع و افقی بستر طرح، به تمام فضای درونی تعمیم می دهند، تجسم فرصت های بی نهایتی هستند که توسعه آینده سواحل مکران به روی سرمایه گذاران و حرفه مندان گشوده است. حجم متراکم، ظرفیت پذیرش برنامه های متعدد و نامتعین را دارد و این تلاقی بین تمرکز در مقیاس کلان و تکثر در مقیاس خرد، استعاره ای است از موضعی که می تواند چشم اندازه آینده توسعه در چابهار باشد.

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام