موسسه دین و اقتصاد

استبداد و فساد، موانع توسعه شهری در ایران
موضوع این هفته جلسات هفتگی موسسه دین و اقتصاد

سخنرانان:
دکتر سیدامیر منصوری
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده نظر
دکتر علی دشتی
دکتری حقوق و رئیس شعبه رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران کشور
آقای  امین کریم‌‌الدینی
پژوهشگر مطالعات راهبردی و سیاست‌گذاری عمومی

زمان: پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴الی ۱۶
مکان: بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک۱۲۶ موسسه دین و اقتصاد

 

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام