رتبه سوم مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری رازان

رتبه سوم مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری رازانرتبه سوم مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری رازانرتبه سوم مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری رازانرتبه سوم مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری رازانرتبه سوم مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری رازانرتبه سوم مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری رازانرتبه سوم مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری رازانرتبه سوم مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری رازانرتبه سوم مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری رازانرتبه سوم مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری رازانرتبه سوم مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری رازانرتبه سوم مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری رازانرتبه سوم مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری رازانرتبه سوم مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری رازانرتبه سوم مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری رازانرتبه سوم مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری رازانرتبه سوم مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری رازان

معمار: نوید امامی


چابهار در آستانه تجربه سطحی از پیچیدگی معماری است که زیست پیشین و امروزین‌اش آن را تجربه نکرده است. به همین دلیل است که رجوع به معماری زمینه اگر نه به مثابه راهنما، بلکه به عنوان جوهره عزیمت به سمت یک پیشنهاد می‌تواند خود را در توسعه فرم، مصالح، رنگ و بافت اثر بخش باشد. توسعه ساختاری فضاهای کوچک محصور در حصیر و حرکت استوانه‌های مرتفع ذیل سایه بانی فراگیر، اجتهاد در سنتی است که نه به سمت احیا، بلکه به سمت توسعه اش حرکت می کنیم.

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام