رتبه دوم مسابقه محدود چابهار؛ گروه تجربه بنیادین معماری

رتبه دوم مسابقه محدود چابهار؛ گروه تجربه بنیادین معماریرتبه دوم مسابقه محدود چابهار؛ گروه تجربه بنیادین معماریرتبه دوم مسابقه محدود چابهار؛ گروه تجربه بنیادین معماریرتبه دوم مسابقه محدود چابهار؛ گروه تجربه بنیادین معماریرتبه دوم مسابقه محدود چابهار؛ گروه تجربه بنیادین معماریرتبه دوم مسابقه محدود چابهار؛ گروه تجربه بنیادین معماریرتبه دوم مسابقه محدود چابهار؛ گروه تجربه بنیادین معماریرتبه دوم مسابقه محدود چابهار؛ گروه تجربه بنیادین معماریرتبه دوم مسابقه محدود چابهار؛ گروه تجربه بنیادین معماری

اعضای تیم: آرش نصیری و انسیه خمسه


اگر معماری را به مثابه انتزاع از طبیعت بپذیریم، طبیعت چابهار با صخره‌های سپید در حال فرسایش، خود دچار نوعی معماری طبیعی بروز نیافته است. کشف و بازنمایی این ویژگی اگر در بستر آگاهی از تجربه سرزمین همسایه یعنی هندوستان درک و لاجرم مقایسه شود، نوعی رمانتیسیسم مدرن را پیشنهاد می‌کند که می‌توان آن را در برخورد استعاری ریخت شناسانه پروژه و همچنین توسعه پیوسته فضاهای داخلی مشاهده کرد.

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام