دانشگاه کردستان
نشست و سخنرانی پیرامون حاشه نشینی در سنندج
زمان: شنبه ۱۴ اسنفدماه ۹۵
ساعت: ۱۱ تا ۱۴
مکان: دانشگاه کردستان/ دانشکده علوم انسانی/ تالار مولوی
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام