دوفصلنامه  تخصصی «معماری اقلیم گرم و خشک» با رویکرد علمی پژوهشی، متعلق به دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد است. شماره­های پیشین نشریه عنوان «شهر و معماری بومی» را داشته که با توجه به ابلاغیه وزارت علوم در شماره­های آتی عنوان «معماری اقلیم گرم و خشک» را خواهد داشت.

دانشگاه یزد

صاحب امتیاز
دانشگاه یزد
ju مدیر مسئول
کاظم مندگاری
ju سردبیر
علی غفاری
ju مدیر داخلی
علی شهابی نژاد

معماری اقلیم گرم و خشک
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام