دانشگاه شیراز
دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:
مطالعه تطبیقی بافت فیزیکی و ساختار اجتماعی شهر شیراز از آغاز حکومت زندیه تا پایان حکومت پهلوی

استاد راهنما:
دکتر سید سعید زاهد زاهدانی

استاد مشاور:
دکتر علی گلی

ارائه دهنده:
مهدی مقدسی

زمان: دوشنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ ساعت۱۴
مکان: سالن کنفرانس دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام