فراخوان ۱۵ موقعیت تحصیلی دکتری مطالعات شهری در چهار دانشگاه اروپایی(آلمان، اسلواکی، اسپانیا و سوئد.) همراه با بورس سه ساله (برنامه urbanHist).

دریافت فایل فراخوان


به مدت ۳۶ ماه از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰
تاریخ نهایی ارسال مدارک ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶

مطالب بیشتری نیست